دو مدیر در رابطه با چگونگی مقابله با مشكلات كاری خود با هم صحبت می كردند.
اولی: من روش جدیدی را از سال قبل شروع كرده ام و اصرار دارم هر كدام از كارمندانم هر سه ماه یكبار دست كم یك هفته به مرخصی اجباری برود.
دومی: دلیل این كار چیست؟
اولی: برای اینكه به این ترتیب تشخیص بدهم بدون وجود كدامیك از آنان می توان كارها را سر و سامان داد!


نوشته شده در تاریخ شنبه 7 مرداد 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    | طبقه بندی: مطلب ادبی و طنز،     | نظرات()